=====Bát Môn Kim tỏa Trận===== _________________________________________________ Trận bát môn Kim tỏa của Nam-dương tiên sinh...


*

=====Bát Môn Kim tỏa Trận=====

_________________________________________________

Trận bát môn Kim tỏa của Nam-dương tiên sinh đời Hậu Hán nhại lại số bát mônbát quáimà đặt ra là phép mà Khổng-minh vẫn hay dùng, trong khi cái khóa, phép hết sức khít khao, vì thế Khổng-minh gọi là Kim tỏa.

1. Trận đầu số quân một phần chỉ bao gồm 5.000 người mà đại tướng mạo trước lĩnh 1.000 bày trận ngũ hành để nỗ lực then máy, chỉ còn 4.000 người, chia thành 20 đội, từng đội để một tỳ tướng làm chủ 200 người, có những hiệu Phong, Vân, Xà, Điểu, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Phép trận, đại tướng mạo đứng giữa tiến công một giờ đồng hồ chiêng bố tiếng trống thì team Vân tiến từ mặt tả đứng ngang ở xung quanh đại tướng, mặt hữu thì nhóm Phong cũng tiến từ bên hữu đứng ngang ở không tính đại tướng, thành Vân Phong đối nhau để triển khai nhãn trận (mắt trận). Đã có mắt thì bốn đưa ra thể cùng trăm khúc xương đầy đủ theo đấy có tác dụng hiệu lệnh. Vì vậy đại tướng lại tiến công một tiếng chiêng tía tiếng trống thì mặt tả ko kể đội Vân là nhóm Kinh đứng nối theo, không tính đội kinh là team Khai đứng nối theo, xung quanh đội Khai là nhóm Hưu đứng nối theo, quanh đó đội Hưu là đội Sinh đứng nối theo, kế bên đội Sinh là team Chấn đứng nối theo, bên cạnh đội Chấn là nhóm Cấn đứng nối theo, quanh đó đội Cấn là nhóm Khảm đứng nối theo, kế bên đội khảm là team Càn đứng nối theo, để làm vây cánh trận tả; bên hữu thì không tính đội Phong là đội Tốn đứng nối theo, không tính đội Tốn là team Ly đứng nối theo. Ngoài đội Ly là đội Khôn đứng nối theo, xung quanh đội Khôn là nhóm Đoài đứng nối theo, ngoài đội Đoài là đội Tử đứng nối theo, ngoại trừ đội Tử là team Cảnh đứng nối theo, ngoài đội Cảnh là nhóm Đỗ đứng nối theo, kế bên đội Đỗ là nhóm Thương đứng nối theo, để triển khai vây cánh trận hữu. Đã bao gồm mắt cùng bè lũ thì sao không tồn tại tai? cho nên đại tướng tá lại đánh một giờ trống thì mặt tả team Xà tiến tới đứng ở phía bên ngoài đội Càn để gia công tai mặt tả, mặt hữu thì team Điểu tiến nhanh đứng ở bên ngoài đội Thương để triển khai tai mặt hữu. Như thế là thành trận bát môn đệ nhất biến hóa ngang dài. Đó là trận đệ tuyệt nhất biến. Nếu như giặc tấn công vào team Xà bên tả thì mang đội Xà làm chính, nhóm Vân làm kỳ, các đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn có tác dụng tả chi, những đội Sinh, Hưu, Khai, Kinh làm tả dực để cứu. Nếu như giặc tấn công vào nhóm Điểu mặt hữu thì lấy đội Điểu làm cho chính, nhóm Phong làm kỳ, những đội Thương, Đỗ, Cảnh, Tử có tác dụng hữu chi, các đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài có tác dụng hữu dực để cứu. Còn như đại tướng thì sinh sống giữa yêu cầu bị giặc tiến công trước, thì team Vân nhóm Phong làm cho chính, team Xà team Điểu làm cho kỳ, các đội Kinh, Khai, Hưu, Tử, Càn, Khảm, Cấn, Chấn làm cho tả chi, những đội Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Tử, Cảnh, Đỗ, Thương có tác dụng hữu dực, để cùng cứu ứng nhau. Nuốm là biến chính làm kỳ, vươn lên là kỳ có tác dụng chính, mang trước có tác dụng sau, lấy sau làm trước, làm phép biến hóa trận mầu nhiệm. Cho nên Binh pháp nói rằng “Trận như nhỏ rắn Thường-sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, tiến công đuôi thì đầu cứu, tấn công giữa thì đầu đuôi cùng cứu”. Các phép biến chuyển sau phần nhiều theo đấy nhưng mà liệu tính.

*


10 cuộc chiến làm biến hóa lịch sử quả đât (phần 3)*Lưu ý bài bác dài* tiếp theo sau phần 1 và phần 2 , phần này kế bên 2 trận đánh cuối thuộc có tác động ảnh hưởng làm đổi khác lịch sử thế giới thì...lgvanquatet.com

2. Đến như tái thay đổi thì đại tướng sinh sống giữa, đánh một tiếng chiêng cha tiếng trống, tiến lên ở trên trận, bày trận tử vi ngũ hành để cầm cố then máy. Chấm dứt rồi, đánh một giờ chiêng bố tiếng trống thì mặt tả đội Xà tiến trước lên đứng vào góc mặt hữu trận, còn các đội không giống cũng theo thứ tự như trận trên nhưng mà tiến nối lên, thì nhóm Vân lại nghỉ ngơi vào góc bên tả bên dưới trận. Thay là Thái rất nhất động nhưng sinh dương. Đại tướng lại tiến công một tiếng chiêng cha tiếng trống, thì bên hữu đội Điểu tiến lên trước đứng vào góc bên hữu bên trên trận, mà những đội khác cũng theo sản phẩm công nghệ tự nhưng tiến theo nối lên, thì đội Phong lại ở góc cạnh bên hữu bên dưới trận. Cố gắng là Thái cực tái động nhưng mà sinh âm. Còn phép ứng tiếp tấn công đâm cũng giống như trận trước. Gắng là trận chén bát môn kim tỏa nhất biến hóa vi nhị. Đấy là trận đệ nhị biến.

*


Mối quan hệ nam nữ giữa Đức với Pháp: Từ bạn bè một nhà cho tới mối thù ngàn nămNgày nay, Đức cùng Pháp là hai quốc gia tự do với nhau, chúng ta có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau. Mặc dù nhiên, vào mức 1200 năm trước,...lgvanquatet.com

3. Nếu như muốn biến có tác dụng trận thứ cha thì đại tướng đánh một giờ đồng hồ chiêng ba tiếng trống, phát lên bảy trận ngũ hành, từng hành số binh 200 trở xuống. Kết thúc rồi, lại đánh tía tiếng chiêng thì bên tả tứ đội Sinh, Hưu, Khai, ghê lui xuống đứng chắn ngang sau trận, mà tư đội Càn, Khảm, Cấn, Chấn lui đứng về bên cạnh tả trận, bên hữu tư đội Tử, Cảnh, Đỗ, Thương tiến lên đứng ngang nghỉ ngơi trước trận, bốn đội Đoài, Thiên, Ly, Tốn thì tiến đứng về bèn hữu trận, còn tứ đội Phong, Vân, Xà, Điểu thì vẫn đóng yên ở bốn góc trận như trước. Phép tiến lui đánh đâm cũng tương tự trước. Núm là thành lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đấy là trận đệ tam biến.

*
4. Nếu còn muốn biến nữa thì đại tướng tiến công một giờ trống, hai đội Hưu, Sinh sống sau trận bên tả đi chéo lên đứng ngang vào thiết yếu nam trước trận, hai nhóm Đỗ, mến đi chéo lên đứng vào góc bên trên đông-nam, hai team Cấn, Chấn đứng thẳng vào chính đông mặt tả trận, hai đội Kinh, Khai nghỉ ngơi sau trên mặt hữu đi chéo cánh lên đứng vào góc bên dưới tây-bắc, hai đội Ly, Tốn lui xuống ngang vào bao gồm bắc sau trận, cơ mà hai team Cảnh, Tử nghỉ ngơi trước trận thì đi chéo lên đứng vào góc tây-nam, hai team Khôn, Đoài đứng vào bao gồm tây bên hữu trận. Ngừng rồi, đại tướng tá lại đánh một giờ đồng hồ chiêng thì đội Vân ở góc cạnh dưới bên tả đi lên đứng xen vào quãng giữa hai nhóm Sinh, Hưu, cơ mà đội Xà thì đứng xen quang thân hai team Càn, Khảm, team Phong ở góc cạnh dưới mặt hữu đi lên đứng xen vào quãng thân hai đội Kinh, Khai, nhưng mà đội Điểu thì đứng xen vào quãng thân hai đội Cảnh, Tử ở góc trên. Nắm là thành trận chén bát môn Kim tỏa đệ tứ biến

*

Người việt nam thế kỷ XIX qua lăng kính một sử gia Nhật BảnTình cờ mình hiểu được bài xích này, thấy khá xuất xắc và không muốn nó chìm nghỉm như nhiều bài khác cần bê qua đây. Sau đây cho dễ dàng tìm => không...lgvanquatet.com