Món này có cái tệ là đã ăn là không thể tạm dừng được :(( Nên đề xuất mỗi lần có tác dụng đúng 1kg thôi