Khi anh mong muốn đánh trống lảng, nói làm sao đừng có lộ liễu thừa thì sẽ kết quả hơn.

When you deflect, it’s more effective when you’re not that transparent.

OpenSubtitles2018.v3

Con đừng có đánh trống lảng.

Don’t change the subject!

OpenSubtitles2018.v3

Hắn đánh trống lảng kìa.

He’s playing dumb?

OpenSubtitles2018.v3

Đánh trống lảng tốt đấy.

Nice deflection.

OpenSubtitles2018.v3

Anh luôn luôn đánh trống lảng.

You always deflect.

OpenSubtitles2018.v3

Anh chỉ tìm phương pháp đánh trống lảng.

Anything else is just excuses.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi ko đánh trống lảng bởi những chuyện bài toán khó khăn.

I’m not deflecting because I’m avoiding something deep.

OpenSubtitles2018.v3

Tuy nhiên, em đánh trống lảng tốt đấy.

Nice job changing the subject, though.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t turn this.

OpenSubtitles2018.v3

Cái câu hỏi ông đánh trống lảng về việc đó bắt đầu chả gồm nghĩa lý gì.

The fact that you’re railing about it doesn’t make a lot of sense.


READ hướng dẫn giải pháp diệt con chuột tận gốc tác dụng an toàn

OpenSubtitles2018.v3

Cứ đánh trống lảng đi.

Well, we have to dodge it.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t change the topic.

OpenSubtitles2018.v3

Cứ các lần tôi thì thầm này thì cô lại đánh trống lảng.

And I feel lượt thích every time I bring it up, you change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Tôi đo đắn anh với ba anh bị làm sao nhưng đừng tất cả đánh trống lảng.

I don’t know what your daddy issues are, but don’t deflect them on me.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng đánh trống lảng.

Don’t change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Đừng bao gồm đánh trống lảng.

Stop trying to change the subject.

OpenSubtitles2018.v3

Giảm khí thải các-bon chỉ với trò đánh trống lảng, chúng ta đã quá quá số lượng giới hạn và ko thể làm gì để cứu giúp chữa?

That carbon emissions are a red herring… và that we’re past the point of no return no matter what remedial actions we take?